Podręczny i zwięzły przewodnik

Copyright © 2010-2015. Ten dokument jest chroniony prawem autorskim. Lista autorów znajduje się poniżej. Możesz go rozpowszechniać oraz modyfikować na zasadach określonych w General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), wersja 3 lub późniejsza, albo określonych w Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), wersja 3.0 lub późniejsza.

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

David Jahshan, Phil Hutchinson, Fabrizio Tappero, Christina Jarron, Melroy van den Berg.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2015.

Kontakt

Please direct any bug reports, suggestions or new versions to here:

Data publikacji

16 maja 2015

1. Wprowadzenie do programu KiCad

KiCad EDA Suite to oprogramowanie narzędziowe przeznaczone do tworzenia schematów elektronicznych oraz obwodów drukowanych PCB. Pod jednym prostym interfejsem KiCad łączy elegancki zespół następujących, samodzielnych programów:

Nazwa programu Opis Rozszerzenia plików

KiCad

Menadżer projektu

*.pro

EESchema

Edytor Schematów (zarówno schematów jak i symboli)

*.sch, *.lib, *.net

CvPcb

Narzędzie do przypisywania footprintów

+*.net

PCBnew

Edytor Obwodów Drukowanych

*.kicad_pcb

GerbView

Przeglądarka plików Gerber

All the usual gerbers

Bitmap2Component

Narzędzie do konwersji bitmap na symbole lub footprinty

*.lib, *.kicad_mod, *.kicad_wks

PCB Calculator

Wszechstronny kalkulator do obliczania komponentów, szerokości ścieżek, odległości między ścieżkami i wiele innych…

None

Pl Editor

Edytor Układu Strony

*.kicad_wks

Zapamiętaj
Lista rozszerzeń plików nie jest kompletna i zawiera tylko podzbiór plików, z którymi współpracuje program KiCad, i są pomocne do zrozumienia postaw działania każdej unikalnej aplikacji wchodzącej w skład pakietu KiCad EDA Suite.

KiCad można uznać za wystarczająco dojrzałe oprogramowanie, by wykorzystać go do tworzenia i utrzymywania złożonych projektów obwodów drukowanych.

KiCad does not present any board-size limitation and it can easily handle up to 32 copper layers, up to 14 technical layers and up to 4 auxiliary layers. KiCad can create all the files necessary for building printed boards, Gerber files for photo-plotters, drilling files, component location files and a lot more.

Będąc oprogramowaniem otwartym (na licencji GPL), KiCad stanowi idealne narzędzie dla projektów zorientowanych w kierunku urządzeń o charakterze Open-Source.

W sieci Internet, można znaleźć KiCad-a pod tym adresem:

1.1. Pobieranie i instalowanie programu KiCad

KiCad runs on GNU/Linux, Apple OS X and Windows. You can find the most up to date instructions and download links at:

Ważne
KiCad stable releases occur periodically per the KiCad Stable Release Policy. New features are continually being added to the development branch. If you would like to take advantage of these new features and help out by testing them, please download the latest nightly build package for your platform. Nightly builds may introduce bugs but it is the goal of the KiCad Development Team to keep the development branch as usable as possible during new feature development.

1.2. W systemie GNU/Linux

Stable builds

Stable releases of KiCad can be found in most distribution’s package managers as kicad and kicad-doc. If your distribution does not provide latest stable version, please follow the instruction for unstable builds and select and install the latest stable version.

Unstable (nightly development) builds

Unstable builds are built from the most recent source code. They can sometimes have bugs that cause file corruption, generate bad gerbers, etc, but are generally stable and have the latest features.

Under Ubuntu, the easiest way to install an unstable nightly build of KiCad is via PPA and Aptitude. Type the following into your Terminal:

sudo add-apt-repository ppa:js-reynaud/ppa-kicad

sudo aptitude update && sudo aptitude safe-upgrade

sudo aptitude install kicad kicad-doc-en

Under Fedora the easiest way to install an unstable nightly build is via copr. To install KiCad via copr type the following in to copr:

sudo dnf copr enable mangelajo/kicad

sudo dnf install kicad

Alternatywnie, możesz pobrać i zainstalować wersję pre-kompilowaną KiCad-a lub bezpośrednio pobrać kod źródłowy, skompilować go oraz zainstalować z niego KiCad-a.

1.3. W systemie Apple OS X

Stable builds

Stable builds of KiCad for OS X can be found at: http://downloads.kicad-pcb.org/osx/stable/

Unstable (nightly development) builds

Unstable builds are built from the most recent source code. They can sometimes have bugs that cause file corruption, generate bad gerbers, etc, but are generally stable and have the latest features.

Unstable nightly development builds can be found at: http://downloads.kicad-pcb.org/osx/

1.4. W systemie Windows

Stable builds

Stable builds of KiCad for Windows can be found at: http://downloads.kicad-pcb.org/windows/stable/

Unstable (nightly development) builds

Unstable builds are built from the most recent source code. They can sometimes have bugs that cause file corruption, generate bad gerbers, etc, but are generally stable and have the latest features.

For Windows you can find nightly development builds at: http://downloads.kicad-pcb.org/windows/

1.5. Wsparcie

If you have ideas, remarks or questions, or if you just need help:

2. Schemat postępowania

Pomimo podobieństw do innego oprogramowania narzędziowego do tworzenia PCB, KiCad charakteryzuje się ciekawym schematem postępowania, w którym komponenty na schemacie i footprinty są właściwie dwoma odrębnymi podmiotami. Często jest to przedmiotem dyskusji na internetowych forach.

2.1. KiCad Workflow overview

The KiCad work-flow is comprised of two main tasks: making the schematic and laying out the board. Both a component library and a footprint library are necessary for these two tasks. KiCad has plenty of both. Just in case that is not enough, KiCad also has the tools necessary to make new ones.

Na rysunku poniżej można zobaczyć schemat postępowania reprezentujący proces tworzenia kompletnego projektu w programie KiCad. Rysunek wyjaśnia jakie kroki należy podjąć i w jakiej kolejności należy je wykonać. Dodatkowe ikony ukazują narzędzia jakich należy użyć.

KiCad Flowchart

For more information about creating a component, see the section of this document titled Make schematic components in KiCad. And for more information about how to create a new footprint, see the section of this document titled Make component footprints.

W poniższej witrynie:

You will find an example of use of a tool that allows you to quickly create KiCad library components. For more information about quicklib, refer to the section of this document titled Make Schematic Components With quicklib.

2.2. Renumeracja elementów oraz numeracja wsteczna

Gdy schemat został już w pełni opracowany, następnym krokiem jest przeniesienie go do PCB postępując zgodnie z przedstawionym schematem postępowania. Kiedy proces trasowania ścieżek został częściowo bądź całkowicie wykonany, być może trzeba będzie dodać dodatkowe komponenty lub sieci, przemieścić niektóre elementy albo wykonać jeszcze inne zmiany. Można to zrobić na dwa sposoby: z wykorzystaniem narzędzi do renumeracji elementów i numeracji wstecznej.

Numeracja wsteczna to proces wysyłania zmian w obwodzie drukowanym z powrotem do odpowiadającemu mu schematu. Niektórzy nie uważają by ta szczególna cecha programu była szczególnie użyteczna.

Renumeracja elementów to proces wysyłania zmian w schemacie do odpowiedniego PCB. Jest zasadnicza cecha, ponieważ tak naprawdę nie chcielibyśmy ponownie zrobić całego układu PCB za każdym razem, kiedy nastąpi zmiana w schemacie. Renumeracja elementów jest omówiona w rozdziale zatytułowanym Renumeracja elementów w programie KiCad.

3. Rysowanie schematów

W tej sekcji nauczymy się rysować schematy za pomocą narzędzi zawartych w KiCad EDA.

3.1. Using Eeschema

 1. Under Windows run kicad.exe. Under Linux type kicad in your Terminal. You are now in the main window of the KiCad project manager. From here you have access to eight stand-alone software tools: Eeschema, Schematic Library Editor, Pcbnew, PCB Footprint Editor, GerbView, Bitmap2Component, PCB Calculator and Pl Editor. Refer to the work-flow chart to give you an idea how the main tools are used.

  Główne okno programu

 2. Create a new project: FileNew ProjectNew Project. Name the project file tutorial1. The project file will automatically take the extension ".pro". KiCad prompts to create a dedicated directory, click "Yes" to confirm. All your project files will be saved here.

 3. Let’s begin by creating a schematic. Start the schematic editor Eeschema, Eeschema . It is the first button from the left.

 4. Click on the Page Settings icon Sheet   settings icon on the top toolbar. Set the Page Size as A4 and enter the Title as Tutorial 1. You will see that more information can be entered here if necessary. Click OK. This information will populate the schematic sheet at the bottom right corner. Use the mouse wheel to zoom in. Save the whole schematic project: FileSave Schematic Project

 5. We will now place our first component. Click on the Place component icon Add component Icon in the right toolbar. The same functionality is achieved by pressing the Place component shortcut key (a).

  Zapamiętaj
  You can see a list of all available shortcut keys by pressing the ? key.
 6. Click on the middle of your schematic sheet. A Choose Component window will appear on the screen. We’re going to place a resistor. Search / filter on the R of Resistor. You may notice the device heading above the Resistor. This device heading is the name of the library where the component is located, which is quite a generic and useful library.

  Wybór jednego z komponentów

 7. Kliknij dwukrotnie na rezystor R. Spowoduje to zamknięcie okna Wybierz symbol i zostaniesz znów przeniesiony do twojego arkusza schematu. Umieść symbol na arkuszu klikając w miejscu gdzie chcesz go umieścić.

 8. Click on the magnifier icon to zoom in on the component. Alternatively, use the mouse wheel to zoom in and zoom out. Press the wheel (central) mouse button to pan horizontally and vertically.

 9. Hover the mouse over the component R and press the r key. Notice how the component rotates.

  Zapamiętaj
  Nie musisz klikać na komponent by go obrócić.
 10. Right click in the middle of the component and select Edit ComponentValue. You can achieve the same result by hovering over the component and pressing the v key. Alternatively, the e key will take you to the more general Edit window. Notice how the right-click menu below shows shortcut keys for all available actions.

  Menu edycji komponentu

 11. Pojawi się okno Edytuj pole Wartość. Zamień bieżącą wartość R na 1k. Kliknij OK.

  Zapamiętaj
  Do not change the Reference field (R?), this will be done automatically later on. The value inside the resistor should now be 1k.

  Wartość rezystora

 12. By umieścić następny rezystor, po prostu kliknij w miejscu gdzie chcesz go umieścić. Ponownie pojawi się okno Wybór symbolu.

 13. The resistor you previously chose is now in your history list, appearing as R. Click OK and place the component.

  Wybór z historii

 14. In case you make a mistake and want to delete a component, right click on the component and click Delete Component. This will remove the component from the schematic. Alternatively, you can hover over the component you want to delete and press the del key.

  Zapamiętaj
  You can edit any default shortcut key by going to PreferencesHotkeysEdit hotkeys. Any modification will be saved immediately.
 15. Możesz również powielić komponent znajdujący się już na twoim arkuszu, przez najechanie na niego kursorem i wciskając klawisz C. Kliknij teraz gdzie chciałbyś umieścić nowy, zduplikowany komponent.

 16. Right click on the second resistor. Select Drag Component. Reposition the component and left click to drop. The same functionality can be achieved by hovering over the component and by pressing the g key. Use the r key to rotate the component. The x key and the y key will flip the component.

  Zapamiętaj
  Right-ClickMove component (equivalent to the m key option) is also a valuable option for moving anything around, but it is better to use this only for component labels and components yet to be connected. We will see later on why this is the case.
 17. Dokonaj edycji drugiego rezystora najeżdżając na niego i wciskając klawisz V. Zamień R na 100. Możesz usunąć dowolną edycję jaką wykonałeś za pomocą klawisza Ctrl+Z.

 18. Change the grid size. You have probably noticed that on the schematic sheet all components are snapped onto a large pitch grid. You can easily change the size of the grid by Right-ClickGrid select. In general, it is recommendable to use a grid of 50.0 mils for the schematic sheet.

 19. Repeat the add-component steps, however this time select the microchip_pic12mcu library instead of the device library and pick the PIC12C508A-I/SN component instead of the R component from it. Before add-component, add microchip_pic12mcu to your Component library files by PreferencesComponent Libraries and press Add button.

 20. Najedź myszą na mikrokontroler. Naciśnij klawisz Y lub klawisz X na klawiaturze. Zauważ w jaki sposób komponent zostaje przerzucany w osi X lub osi Y. Naciskaj klawisze ponownie by wrócić do jego oryginalnego położenia.

 21. Powtórz kroki z dodawaniem komponentów, tym razem wybierając bibliotekę device a z niej komponent LED.

 22. Ułóż komponenty na twoim schemacie tak jak pokazano poniżej.

  1000000000000279000001D2A3715F27_png

 23. We now need to create the schematic component MYCONN3 for our 3-pin connector. You can jump to the section titled Make Schematic Components in KiCad to learn how to make this component from scratch and then return to this section to continue with the board.

 24. You can now place the freshly made component. Press the a key and pick the MYCONN3 component in the myLib library.

 25. The component identifier J? will appear under the MYCONN3 label. If you want to change its position, right click on J? and click on Move Field (equivalent to the m key option). It might be helpful to zoom in before/while doing this. Reposition J? under the component as shown below. Labels can be moved around as many times as you please.

  10000000000000950000007B843ADE6A_png

 26. It is time to place the power and ground symbols. Click on the Place a power port button add_power_png on the right toolbar. Alternatively, press the p key. In the component selection window, scroll down and select VCC from the power library. Click OK.

 27. Kliknij w okolicy górnego pinu rezystora 1k by umieścić tam element VCC. Kliknij w okolicy wyprowadzenia VDD mikrokontrolera. W polu Ostatnio użyte elementy wybierz VCC i umieść go w okolicy wyprowadzenia VDD. Powtórz ten proces ponownie i wstaw element VCC powyżej wyprowadzenia VCC komponentu MYCONN3.

 28. Repeat the add-pin steps but this time select the GND part. Place a GND part under the GND pin of MYCONN3. Place another GND symbol on the right of the VSS pin of the microcontroller. Your schematic should now look something like this:

  1000000000000303000002A0130916D9_png

 29. Next, we will wire all our components. Click on the Place wire icon Place wire on the right toolbar.

  Zapamiętaj
  Be careful not to pick Place a bus, which appears directly beneath this button but has thicker lines. The section Bus Connections in KiCad will explain how to use a bus section.
 30. Kliknij na małe kółeczko na końcu wyprowadzenia numer 7 mikrokontrolera oraz kliknij na to samo kółeczko na końcu wyprowadzenia numer 2 diody LED. Możesz przybliżyć widok podczas wstawiania tego połączenia.

  Zapamiętaj
  If you want to reposition wired components, it is important to use the g key (grab) option and not the m key (move) option. Using the grab option will keep the wires connected. Review step 24 in case you have forgotten how to move a component.

  1000000000000134000000D9A9B4ED54_png

 31. Repeat this process and wire up all the other components as shown below. To terminate a wire just double-click. When wiring up the VCC and GND symbols, the wire should touch the bottom of the VCC symbol and the middle top of the GND symbol. See the screenshot below.

  100000000000033200000294961F4BAD_png

 32. We will now consider an alternative way of making a connection using labels. Pick a net labelling tool by clicking on the Place net name icon add_line_label_png on the right toolbar. You can also use the l key.

 33. Kliknij w środku połączenia biegnącego z wyprowadzenia numer 6 mikrokontrolera. Nazwij tą etykietę INPUT.

 34. Postępuj zgodnie z tą procedurą oraz wstaw inną etykietę na linii na prawo od rezystora 100R. Nazwij ją również INPUT. Dwie etykiety, posiadające taką samą nazwę, tworzą niewidoczne połączenie pomiędzy wyprowadzeniem numer 6 procesora PIC a rezystorem 100R. Jest to wygodna technika łączenia w skomplikowanych projektach, gdzie rysowanie połączeń jako oddzielnych linii spowodowałoby, że schemat stałby się nieczytelny. By wstawić etykietę nie potrzebujesz rysować części połączenia, możesz po prostu dopiąć etykietę do wyprowadzenia.

 35. Etykiety mogą być także użyte do prostego oznaczania połączeń w celach informacyjnych. Umieść etykietę na wyprowadzeniu numer 7 procesora PIC. Wpisz nazwę uCtoLED. Nazwij połączenie pomiędzy rezystorem a diodą LED jako LEDtoR. Nazwij połączenie pomiędzy MYCONN3 a rezystorem jako INPUTtoR.

 36. Nie musisz dodawać etykiet do sieci VCC oraz GND, ponieważ ich etykiety są tworzone domyślnie z nazw portów zasilania, do których są one połączone.

 37. Poniżej możesz zobaczyć jak powinien wyglądać końcowy rezultat.

  1000000000000340000002A2DDE0F6DA_png

 38. Zajmijmy się teraz wyprowadzeniami niepołączonymi. Każde z wyprowadzeń albo połączeń, które nie są z niczym połączone, generuje ostrzeżenie podczas testu poprawności projektu. By zapobiec tym ostrzeżeniom możesz poinstruować program, że jest to celowe działanie i oflagować te elementy jako niepołączone.

 39. Click on the Place no connect flag icon noconn_png on the right toolbar. Click on pins 2, 3, 4 and 5. An X will appear to signify that the lack of a wire connection is intentional.

  10000000000001C8000000FEEDCB5FB8_png

 40. Some components have power pins that are invisible. You can make them visible by clicking on the Show hidden pins icon hidden_pin_png on the left toolbar. Hidden power pins get automatically connected if VCC and GND naming is respected. Generally speaking, you should try not to make hidden power pins.

 41. It is now necessary to add a Power Flag to indicate to KiCad that power comes in from somewhere. Press the a key, select List All, double click on the power library and search for PWR_FLAG. Place two of them. Connect them to a GND pin and to VCC as shown below.

  100000000000010700000125A4376EBB_png

  Zapamiętaj
  Pozwoli to na uniknięcie klasycznego ostrzeżenia przy sprawdzaniu schematu: Ostrzeżenie Wyprowadzenie power_in nie jest sterowany (Sieć xx)
 42. Sometimes it is good to write comments here and there. To add comments on the schematic use the Place graphic text (comment) icon add_text_png on the right toolbar.

 43. All components now need to have unique identifiers. In fact, many of our components are still named R? or J?. Identifier assignation can be done automatically by clicking on the Annotate schematic icon annotate_png .

 44. W oknie Numeruj schemat, wybierz Użyj całego schematu oraz kliknij na przycisk Numeruj. Kliknij OK by potwierdzić wyskakującą informację oraz kliknij na Zamknij. Zauważ, że wszystkie znaki ? zostały zamienione na liczby. Każdy identyfikator jest teraz unikalny. W naszym przykładzie elementy zostały nazwane R1, R2, U1, D1 i J1.

 45. Możemy teraz sprawdzić nasz schemat czy nie ma w nim podstawowych błędów. Kliknij w ikonę Kontrola reguł projektowych Ikona ERC . Następnie kliknij na przycisk Test ERC. Raport poinformuje cię o wszystkich błędach lub ostrzeżeniach, takich jak na przykład niepołączone wyprowadzenia. Powinieneś nie mieć żadnych błędów lub ostrzeżeń. W przypadku błędów lub ostrzeżeń, na schemacie pojawia się mała zielona lub niebieska strzałka w miejscu gdzie został wykryty błąd lub ostrzeżenie. Zaznacz Utwórz plik raportu i wciśnij klawisz Test ERC ponownie by otrzymać więcej informacji o błędach.

 46. Schemat jest już skończony. Możemy teraz stworzyć plik z listą sieci do którego dodamy informacje o footprintach dla każdego z komponentów. Kliknij w ikonę Generowanie listy sieci Ikona Lista   sieci na górnym pasku narzędzi. Kliknij na Lista sieci a następnie kliknij na Zapisz. Zapisz listę pod domyślną nazwą.

 47. After generating the Netlist file, click on the Run Cvpcb icon cvpcb_png on the top toolbar. If a missing file error window pops up, just ignore it and click OK.

 48. Cvpcb allows you to link all the components in your schematic with footprints in the KiCad library. The pane on the center shows all the components used in your schematic. Here select D1. In the pane on the right you have all the available footprints, here scroll down to LEDs:LED-5MM and double click on it.

  cvpcb_png

 49. It is possible that the pane on the right shows only a selected subgroup of available footprints. This is because KiCad is trying to suggest to you a subset of suitable footprints. Click on the icons module_filtered_list_png , module_pin_filtered_list_png and module_library_list_png to enable or disable these filters.

 50. For IC1 select the Housings_DIP:DIP-8_W7.62mm footprint. For J1 select the Connect:Banana_Jack_3Pin footprint. For R1 and R2 select the Discret:R1 footprint.

 51. Jeśli jesteś zainteresowany tym, by wiedzieć jak wygląda moduł jaki wybierasz, masz dwie możliwości. Możesz kliknąć na ikonę Pokaż zaznaczoną obudowę Ikona Pokaż footprint by podglądnąć bieżący moduł wskazywany na prawej liście. Alternatywnie, kliknij na ikonę Pokaż listę obudów (dokumentacja) Ikona Dokumentacja PDF a otworzysz wielostronicowy dokument PDF z wszystkimi dostępnymi modułami. Możesz go wydrukować oraz sprawdzić czy wymiary modułów pasują do twoich elementów.

 52. You are done. You can now update your netlist file with all the associated footprints. Click on FileSave As. The default name tutorial1.net is fine, click save. Otherwise you can use the icon Save icon . Your netlist file has now been updated with all the footprints. Note that if you are missing the footprint of any device, you will need to make your own footprints. This will be explained in a later section of this document.

 53. You can close Cvpcb and go back to the Eeschema schematic editor. Save the project by clicking on FileSave Whole Schematic Project. Close the schematic editor.

 54. Przełącz się na menadżera projektu.

 55. The netlist file describes all components and their respective pin connections. The netlist file is actually a text file that you can easily inspect, edit or script.

  Zapamiętaj
  Pliki biblioteczne (*.lib) to także pliki tekstowe, które również można łatwo edytować jak i wydrukować.
 56. To create a Bill Of Materials (BOM), go to the Eeschema schematic editor and click on the Bill of materials icon bom_png on the top toolbar. By default there is no plugin active. You add one, by clicking on Add Plugin button. Select the *.xsl file you want to use, in this case, we select bom2csv.xsl.

  Zapamiętaj

  Plik *.xsl jest umieszczony w folderze plugins gdzie zainstalowano program KiCad. A w systemie GNU/Linux będzie to /usr/lib/kicad/plugins/.

  Lub pobierz plik za pomocą:

  wget https://raw.githubusercontent.com/KiCad/kicad-source-mirror/master/eeschema/plugins/bom2csv.xsl
  KiCad automatycznie wygeneruje odpowiednią linię poleceń, przykładowo:
  xsltproc -o "%O" "/home/<user>/kicad/eeschema/plugins/bom2csv.xsl" "%I"
  Mógłbyś chcieć dodać rozszerzenie, zatem zmień tą linię poleceń w ten sposób:
  xsltproc -o "%O.csv" "/home/<user>/kicad/eeschema/plugins/bom2csv.xsl" "%I"

  Naciśnij przycisk Pomoc by uzyskać pomoc.

 57. Now press Generate. The file (same name as your project) is located in your project folder. Open the *.csv file with LibreOffice Calc or Excel. An import window will appear, press OK.

Jesteś już gotów by przejść do części poświęconej tworzeniu płytek PCB, która znajduje się w następnej sekcji. Jednakże, przedtem spójrzmy szybko na możliwości jakie dają magistrale w łączeniu wyprowadzeń.

3.2. Magistrale w programie KiCad

Czasami zachodzi potrzeba podłączenia kilku kolejnych wyprowadzeń komponentu A z kolejnymi wyprowadzeniami komponentu B. W tym przypadku masz dwie opcje: metoda etykietowania, którą już poznaliśmy lub użycie połączeń w formie magistrali. Zobaczmy jak je zrobić.

 1. Let us suppose that you have three 4-pin connectors that you want to connect together pin to pin. Use the label option (press the l key) to label pin 4 of the P4 part. Name this label a1. Now let’s press the Ins key to have the same item automatically added on the pin below pin 4 (PIN 3). Notice how the label is automatically renamed a2.

 2. Press the Ins Key two more times. The Ins key corresponds to the action Repeat last item and it is an infinitely useful command that can make your life a lot easier.

 3. Repeat the same labelling action on the two other connectors CONN_2 and CONN_3 and you are done. If you proceed and make a PCB you will see that the three connectors are connected to each other. Figure 2 shows the result of what we described. For aesthetic purposes it is also possible to add a series of Place wire to bus entry using the icon Place wire to bus entry and bus line using the icon Place bus to bus entry , as shown in Figure 3. Mind, however, that there will be no effect on the PCB.

 4. Powinniśmy nadmienić, że krótkie odcinki połączeń podłączonych do wyprowadzeń na Rysunku 2 nie są wcale konieczne. Faktycznie, etykiety mogłyby zostać przypięte bezpośrednio do wyprowadzeń.

 5. Pójdźmy o krok dalej i przypuśćmy, że masz czwarte złącze nazwane CONN_4 i, z jakiegoś powodu, jego etykiety mają być nieco inne (b1, b2, b3, b4). Teraz chcemy połączyć Magistralę A z Magistralą B pin do pinu. Chcąc to zrobić bez użycia etykiet (co również jest możliwe) musimy zamiast nich użyć etykiet na magistralach, po jednej na każdej z magistral.

 6. Połącz i dodaj etykiety do CONN_4 używając metody stawiania etykiet wyjaśnionej wcześniej. Nazwij wyprowadzenia b1, b2, b3 i b4. Połącz piny z magistralą za pomocą Wejść do magistrali używając ikony Ikona Dodaj wejście do magistrali oraz magistrali używając ikony Ikona Dodaj   magistralę . Zobacz Rysunek 4.

 7. Umieść etykietę (naciśnij klawisz L) na magistrali połączonej z CONN_4 i nazwij ją b[1..4].

 8. Umieść etykietę (naciśnij klawisz L) na poprzedniej magistrali i nazwij ją a[1..4].

 9. Co teraz możemy zrobić? Połączymy magistralę a[1..4] z magistralą b[1..4] używając narzędzia do rysowania magistral Ikona Dodaj magistralę .

 10. By connecting the two buses together, pin a1 will be automatically connected to pin b1, a2 will be connected to b2 and so on. Figure 4 shows what the final result looks like.

  Zapamiętaj
  The Repeat last item option accessible via the Ins key can be successfully used to repeat period item insertions. For instance, the short wires connected to all pins in Figure 2, Figure 3 and Figure 4 have been placed with this option.
 11. The Repeat last item option accessible via the Ins key has also been extensively used to place the many series of Wire to bus entry using the icon add_line2bus_png .

  10000000000004A2000001E05B3D8DFF_png

4. Trasowanie połączeń w obwodach drukowanych

It is now time to use the netlist file you generated to lay out the PCB. This is done with the Pcbnew tool.

4.1. Using Pcbnew

 1. From the KiCad project manager, click on the Pcbnew icon pcbnew_png . The Pcbnew window will open. If you get an error message saying that a *.kicad_pcb file does not exist and asks if you want to create it, just click Yes.

 2. Begin by entering some schematic information. Click on the Page settings icon sheetset_png on the top toolbar. Set paper size as A4 and title as Tutorial1.

 3. It is a good idea to start by setting the clearance and the minimum track width to those required by your PCB manufacturer. In general you can set the clearance to 0.25 and the minimum track width to 0.25. Click on the Design RulesDesign Rules menu. If it does not show already, click on the Net Classes Editor tab. Change the Clearance field at the top of the window to 0.25 and the Track Width field to 0.25 as shown below. Measurements here are in mm.

  Okno Reguły projektowe

 4. Kliknij na zakładkę Reguły globalne i ustaw Minimalna szerokość ścieżki na 0.25. Kliknij OK by zatwierdzić swoje zmiany i zamknij okno Edytor reguł projektowych.

 5. Now we will import the netlist file. Click on the Read Netlist icon netlist_png on the top toolbar. Click on the Browse Netlist Files button, select tutorial1.net in the File selection dialogue, and click on Read Current Netlist. Then click the Close button.

 6. Wszystkie komponenty powinny być teraz widoczne w górnym, lewym rogu tuż ponad ramką z obrysem strony. Przesuń widok jeśli ich nie widzisz.

 7. Wybierz wszystkie komponenty za pomocą myszy i przesuń je na środek płytki. Jeśli będzie to konieczne możesz powiększać lub pomniejszać widok podczas przesuwania komponentów.

 8. All components are connected via a thin group of wires called ratsnest. Make sure that the Hide board ratsnest button general_ratsnest_png is pressed. In this way you can see the ratsnest linking all components.

  Zapamiętaj
  The tool-tip is backwards; pressing this button actually displays the ratsnest.
 9. You can move each component by hovering over it and pressing the g key. Click where you want to place them. Move all components around until you minimise the number of wire crossovers.

  Zapamiętaj
  If instead of grabbing the components (with the g key ) you move them around using the m key you will later note that you lose the track connection (the same occurs in the schematic editor). Bottom line, always use the g key option.

  10000000000001FD000001B15F2BA74A_png

 10. Jeśli nitki znikną lub obraz zostanie zaśmiecony, kliknij prawym klawiszem i wybierz Odśwież widok. Zauważ, w jaki sposób jeden z pinów rezystora 100R jest połączony z pinem 6 układu PIC. Jest to rezultat użytej metody ze stosowaniem etykiet. Etykiety są często preferowaną metodą łączenia, ponieważ ich stosowanie powoduje lepszą czytelność schematu.

 11. Now we will define the edge of the PCB. Select Edge.Cuts from the drop down menu in the top toolbar. Click on the Add graphic line or polygon icon add_dashed_line_png on the right toolbar. Trace around the edge of the board, clicking at each corner, and remember to leave a small gap between the edge of the green and the edge of the PCB.

 12. Next, connect up all the wires except GND. In fact, we will connect all GND connections in one go using a ground plane placed on the bottom copper (called B.Cu) of the board.

 13. Now we must choose which copper layer we want to work on. Select F.Cu (PgUp) in the drag down menu on the top toolbar. This is the front top copper layer.

  Wybór aktywnej warstwy

 14. If you decide, for instance, to do a 4 layer PCB instead, go to Design RulesLayers Setup and change Copper Layers to 4. In the Layers table you can name layers and decide what they can be used for. Notice that there are very useful presets that can be selected via the Preset Layer Groupings menu.

 15. Click on the Add Tracks and vias icon add_tracks_png on the right toolbar. Click on pin 1 of J1 and run a track to pad R2. Double-click to set the point where the track will end. The width of this track will be the default 0.250 mm. You can change the track width from the drop-down menu in the top toolbar. Mind that by default you have only one track width available.

  pcbnew_1_png

 16. If you would like to add more track widths g o to: Design RulesDesign RulesGlobal Design Rules tab and at the bottom right of this window add any other width you would like to have available. You can then choose the widths of the track from the drop-down menu while you lay out your board. See the example below (inches).

  Własne szerokości ścieżek

 17. Alternatively, you can add a Net Class in which you specify a set of options. Go to Design RulesDesign RulesNet Classes Editor and add a new class called power. Change the track width from 8 mil (indicated as 0.0080) to 24 mil (indicated as 0.0240). Next, add everything but ground to the power class (select default at left and power at right and use the arrows).

 18. Jeśli chcesz zmienić rozmiar siatki, Prawo-klikWybór siatki. Upewnij się, by wybrać odpowiedni rozmiar siatki przed trasowaniem ścieżek i łączeniem ich z ich pomocą.

 19. Repeat this process until all wires, except pin 3 of J1, are connected. Your board should look like the example below.

  10000000000001F8000001B32F1802F1_png

 20. Let’s now run a track on the other copper side of the PCB. Select B.Cu in the drag down menu on the top toolbar. Click on the Add tracks and vias icon add_tracks_png . Draw a track between pin 3 of J1 and pin 8 of U1. This is actually not necessary since we could do this with the ground plane. Notice how the colour of the track has changed.

 21. Go from pin A to pin B by changing layer. It is possible to change the copper plane while you are running a track by placing a via. While you are running a track on the upper copper plane, right click and select Place Via or simply press the v key. This will take you to the bottom layer where you can complete your track.

  Menu kontekstowe

 22. Jeśli chciałbyś sprawdzić jak przebiega wybrane połączenie możesz kliknąć w ikonę Podświetl sieć Ikona Podświetl   sieć na prawym panelu narzędzi. Kliknij na pin 3 elementu J1. Sama ścieżka jak i wszystkie pola lutownicze do niej podłączone powinny zostać podświetlone.

 23. Teraz stworzymy pole masy, które połączymy ze wszystkimi pinami GND. Kliknij w ikonę Dodaj strefy Ikona Dodaj strefę na prawym pasku narzędzi. Będziemy trasować prostokąt wokół płytki, więc kliknij tam, gdzie chcesz umieścić jeden z narożników. W oknie dialogowym jakie się pojawi, ustaw Sposób łączenia padów na Połączenie termiczne i Opcje wypełniania na Tylko poziomo, pionowo i 45 stopni, i kliknij OK.

 24. Trace around the outline of the board by clicking each corner in rotation. Double-click to finish your rectangle. Right click inside the area you have just traced. Click on Fill or Refill All Zones. The board should fill in with green and look something like this:

  10000000000001830000015C1D559586_png

 25. Run the design rules checker by clicking on the Perform Design Rules Check icon drc_png on the top toolbar. Click on Start DRC. There should be no errors. Click on List Unconnected. There should be no unconnected track. Click OK to close the DRC Control dialogue.

 26. Save your file by clicking on FileSave. To admire your board in 3D, click on View3D Viewer.

  pcbnew_3d_viewer_png

 27. Możesz przeciągnąć myszą wokół by obracać płytką.

 28. Twoja płytka jest już kompletna. By wysłać ją do producenta będziesz musiał wygenerować pliki Gerber.

4.2. Generowanie plików Gerber

Jeśli twoje PCB jest kompletne, możesz wygenerować pliki Gerber dla każdej z warstw płytki i wysłać je do wybranego producenta PCB, który na ich podstawie stworzy dla ciebie fizyczną płytkę drukowaną.

 1. From KiCad, open the Pcbnew software tool and load your board file by clicking on the icon open_document_png .

 2. Click on FilePlot. Select Gerber as the Plot Format and select the folder in which to put all Gerber files. Proceed by clicking on the Plot button.

 3. To są warstwy jakie potrzebujesz do wykonania typowej płytki dwustronnej:

Layer KiCad Layer Name Old KiCad Layer Name Default Gerber Extension "Use Protel filename extensions" is enabled

Bottom Layer

B.Cu

Copper

.GBR

.GBL

Top Layer

F.Cu

Component

.GBR

.GTL

Top Overlay

F.SilkS

SilkS_Cmp

.GBR

.GTO

Bottom Solder Resist

B.Mask

Mask_Cop

.GBR

.GBS

Top Solder Resist

F.Mask

Mask_Cmp

.GBR

.GTS

Edges

Edge.Cuts

Edges_Pcb

.GBR

.GM1

4.3. Using GerbView

 1. To view all your Gerber files go to the KiCad project manager and click on the GerbView icon. On the drag down menu select Layer 1. Click on FileLoad Gerber file or click on the icon gerber_file_png . Load all generated Gerber files one at a time. Note how they all get displayed one on top of the other.

 2. Użyj poleceń z menu lub prawego panelu warstw by zaznaczyć/odznaczyć wyświetlanie kolejnych warstw. Dokładnie sprawdź każdą z warstw przed wysłaniem plików do produkcji.

 3. To generate the drill file, from Pcbnew go again for the FilePlot option. Default settings should be fine.

4.4. Automatyczne prowadzenie ścieżek z wykorzystaniem FreeRouter-a

Trasowanie płytek ręcznie jest szybkie i dostarcza wiele radości, jednak w przypadku płytek zawierających sporo elementów, możesz zechcieć użyć autoroutera. Pamiętaj jednak, że przedtem powinieneś wytrasować krytyczne ścieżki ręcznie, a potem ustawić autorouter tak, by zajął się tymi trudniejszymi. Jego praca powinna być ograniczona tylko do niezrealizowanych ścieżek. Autorouter jaki tu użyjemy to FreeRouter ze strony freerouting.net.

Zapamiętaj
Freerouter is a open source java application, and it is needed to build by yourself to use with KiCad. Source code of Freerouter can be found on this site: https://github.com/nikropht/FreeRouting
 1. From Pcbnew click on FileExportSpecctra DSN or click on ToolsFreeRouteExport a Specctra Design (*.dsn) file and save the file locally. Launch FreeRouter and click on the Open Your Own Design button, browse for the dsn file and load it.

  Zapamiętaj
  The ToolsFreeRoute dialog has a nice help button that opens a file viewer with a little document inside named Freerouter Guidelines. Please follow these guidelines to use FreeRoute effectively.
 2. FreeRouter posiada pewne cechy których KiCad w tej chwili nie posiada, oba przy manualnym i automatycznym trasowaniu ścieżek. FreeRouter działa za pomocą dwóch głównych kroków: pierwszy, trasuje on ścieżki na płytce first, a następnie je optymalizuje. Pełna optymalizacja może zabrać sporo czasu, jednak możesz ją zatrzymać w każdej chwili.

 3. Możesz rozpocząć automatyczne trasowanie ścieżek klikając na przycisk Autorouter na górnym pasku. Dolny pasek przedstawia informacje o przebiegu trasowania. Jeśli licznik Pass zbliży się do wartości 30, twoja płytka prawdopodobnie nie może zostać wytrasowana z pomocą tego routera. Rozszerz nieco przestrzeń pomiędzy komponentami lub obróć niektóre z nich i spróbuj ponownie. Celem rotacji i zmiany pozycji elementów jest zmniejszenie ilości krzyżujących się połączeń.

 4. Kliknięcie lewym klawiszem myszy zatrzymuje proces automatycznego trasowania i automatycznie rozpoczyna proces optymalizacji połączeń. Ponowne kliknięcie zatrzyma proces optymalizacji. Jeśli naprawdę nie masz zamiaru przerwać jednego z tych dwóch procesów, lepiej zaczekaj aby FreeRouter zakończył swoją pracę.

 5. Click on the FileExport Specctra Session File menu and save the board file with the .ses extension. You do not really need to save the FreeRouter rules file.

 6. Back to Pcbnew. You can import your freshly routed board by clicking on the link ToolsFreeRoute and then on the icon Back Import the Spectra Session (.ses) File and selecting your .ses file.

Jeśli istnieją ścieżki, których prowadzenie ci się nie podoba, możesz je skasować i wytrasować ponownie, używając klawisza Del i narzędzia do trasowania ścieżek, które jest dostępne przez ikonę Dodaj ścieżki i przelotki Ikona Dodaj ścieki na prawym pasku narzędzi.

5. Renumeracja elementów w programie KiCad

Po skompletowaniu już schematu elektronicznego, przypisaniu footprintów, wytrasowaniu ścieżek i wygenerowaniu plików Gerber, jesteś gotów, by wysłać wszystko do producenta PCB tak, aby płytka mogła stać się rzeczywistością.

Często ta liniowość procesu pracy nad płytką okazuje się nie być taka jednokierunkowa. Na przykład, gdy musisz zmodyfikować/rozszerzyć płytkę, dla której ty lub inne osoby już wykonały cały proces projektowy, może zajść potrzeba przeniesienia niektórych elementów, zastąpić je innymi, dokonać zmiany footprintów lub jeszcze innych poprawek. Podczas procesu modyfikacji z pewnością nie chciałbyś ponownie trasować całej płytki od początku. Zamiast tego, powinieneś zrobić to w ten sposób:

 1. Przypuśćmy, że hipotetycznie chcesz zamienić złącze CON1 przez CON2.

 2. Masz już w pełni stworzony schemat jak i płytkę.

 3. From KiCad, start Eeschema, make your modifications by deleting CON1 and adding CON2. Save your schematic project with the icon Save icon and c lick on the Netlist generation icon netlist_png on the top toolbar.

 4. Kliknij na Lista sieci następnie na Zapisz. Zapisz pod domyślną nazwą, nadpisując starą listę sieci.

 5. Now assign a footprint to CON2. Click on the Run Cvpcb icon cvpcb on the top toolbar. Assign the footprint to the new device CON2. The rest of the components still have the previous footprints assigned to them. Close Cvpcb.

 6. Wróć do edytora schematów, zapisz projekt klikając na PlikZapisz cały projekt schematu. Zamknij edytor schematów.

 7. From the KiCad project manager, click on the Pcbnew icon. The Pcbnew window will open.

 8. The old, already routed, board should automatically open. Let’s import the new netlist file. Click on the Read Netlist icon netlist_png on the top toolbar.

 9. Kliknij na klawisz Przeglądaj listy sieci, wybierz plik z listą sieci w oknie dialogowym wyboru pliku oraz kliknij na Wczytaj bieżącą listę sieci. Następnie kliknij klawisz Zamknij.

 10. W tym punkcie powinieneś już zobaczyć obwód drukowany z poprzednio wytyczonymi ścieżkami. W lewym górnym rogu powinieneś zobaczyć wszystkie komponenty jakie nie zostały jak dotąd w pełni umieszczone na płytce, w twoim przypadku CON2. Wybierz CON2 za pomocą myszy. Przesuń komponent na środek płytki.

 11. Umieść CON2 we właściwym miejscu i pociągnij ścieżki. Po tych operacjach, zapisz projekt i wygeneruj pliki Gerber tak jak zwykle.

The process described here can easily be repeated as many times as you need. Beside the Forward Annotation method described above, there is another method known as Backward Annotation. This method allows you to make modifications to your already routed PCB from Pcbnew and updates those modifications in your schematic and netlist file. The Backward Annotation method, however, is not that useful and is therefore not described here.

6. Tworzenie symboli w programie KiCad

Czasem komponent jaki chciałbyś wstawić do schematu nie znajduje się w standardowych bibliotekach programu KiCad. Jest to normalne i nie powinno to być powodem zmartwień. W tej sekcji zobaczysz w jaki sposób można szybko taki komponent stworzyć korzystając z narzędzi programu KiCad. Pamiętaj też, że możesz zawsze znaleźć komponenty przeznaczone dla programu KiCad w sieci Intenet. Na przykład korzystając z tej witryny:

W programie KiCad, komponent to fragment tekstu zawarty pomiędzy znacznikami DEF i ENDDEF. Pojedyncze komponenty lub ich większa ilość normalnie są umieszczane w bibliotekach, które są plikami z rozszerzeniem .lib. Jeśli chcesz dodać komponenty do pliku biblioteki, możesz też użyć metody kopiuj-wklej.

6.1. Using Component Library Editor

 1. We can use the Component Library Editor (part of Eeschema) to make new components. In our project folder tutorial1 let’s create a folder named library. Inside we will put our new library file myLib.lib as soon as we have created our new component.

 2. Now we can start creating our new component. From KiCad, start Eeschema, click on the Library Editor icon libedit_png and then click on the New component icon new_component_png . The Component Properties window will appear. Name the new component MYCONN3, set the Default reference designator as J, and the Number of parts per package as 1. Click OK. If the warning appears just click yes. At this point the component is only made of its labels. Let’s add some pins. Click on the Add Pins icon pin_png on the right toolbar. To place the pin, left click in the centre of the part editor sheet just below the MYCONN3 label.

 3. In the Pin Properties window that appears, set the pin name to VCC, set the pin number to 1, and the Electrical type to Passive then click OK.

  Właściwości pinu

 4. Umieść pin klikając w miejscu gdzie chciałbyś aby się pojawił, mniej więcej na prawo pod etykietą MYCONN3.

 5. Repeat the place-pin steps, this time Pin name should be INPUT, Pin number should be 2, and Electrical Type should be Passive.

 6. Repeat the place-pin steps, this time Pin name should be GND, Pin number should be 3, and Electrical Type should be Passive. Arrange the pins one on top of the other. The component label MYCONN3 should be in the centre of the page (where the blue lines cross).

 7. Next, draw the contour of the component. Click on the Add rectangle icon add_rectangle_png . We want to draw a rectangle next to the pins, as shown below. To do this, click where you want the top left corner of the rectangle to be. Click again where you want the bottom right corner of the rectangle to be.

  10000000000000DD000000946E66C399_png

 8. Save the component in your library myLib.lib. Click on the New Library icon new_library_png , navigate into tutorial1/library/ folder and save the new library file with the name myLib.lib.

 9. Go to PreferencesComponent Libraries and add both tutorial1/library/ in User defined search path and myLib.lib in Component library files.

 10. Click on the Select working library icon library_png . In the Select Library window click on myLib and click OK. Notice how the heading of the window indicates the library currently in use, which now should be myLib.

 11. Click on the Update current component in current library icon save_part_in_mem_png in the top toolbar. Save all changes by clicking on the Save current loaded library on disk icon save_library_png in the top toolbar. Click Yes in any confirmation messages that appear. The new schematic component is now done and available in the library indicated in the window title bar.

 12. Możesz teraz zamknąć okno Edytora bibliotek. Tym samym wrócisz do okna edytora schematu. Nowy komponent będzie dostępny dla ciebie w bibliotece myLib.

 13. You can make any library file.lib file available to you by adding it to the library path. From Eeschema, go to PreferencesLibrary and add both the path to it in User defined search path and file.lib in Component library files.

6.2. Eksportowanie, importowanie oraz modyfikacje składników bibliotek

Zamiast tworzyć symbol w bibliotece od zera, czasem łatwiej jest zacząć od istniejącego symbolu, modyfikując go. W tej sekcji zobaczymy jak wyeksportować komponent z standardowej biblioteki device do naszej własnej biblioteki myOwnLib.lib a następnie go zmodyfikujemy.

 1. From KiCad, start Eeschema, click on the Library Editor icon libedit_png , click on the Select working library icon library_png and choose the library device. Click on Load component to edit from the current lib icon import_cmp_from_lib_png and import the RELAY_2RT.

 2. Kliknij w ikonę Eksportuj symbol Ikona   Eksport , przejdź do folderu library/ oraz zapisz nową bibliotekę pod nazwą myOwnLib.lib.

 3. You can make this component and the whole library myOwnLib.lib available to you by adding it to the library path. From Eeschema, go to PreferencesComponent Libraries and add both library/ in User defined search path and myOwnLib.lib in the Component library files.

 4. Click on the Select working library icon library_png . In the Select Library window click on myOwnLib and click OK. Notice how the heading of the window indicates the library currently in use, it should be myOwnLib.

 5. Click on the Load component to edit from the current lib icon import_cmp_from_lib_png and import the RELAY_2RT.

 6. Możesz teraz zmodyfikować ten symbol jak chcesz. Najedź na etykietę RELAY_2RT, wciśnij klawisz E i zmień nazwę na MY_RELAY_2RT.

 7. Click on Update current component in current library icon save_part_in_mem_png in the top toolbar. Save all changes by clicking on the Save current loaded library on disk icon save_library_png in the top toolbar.

6.3. Tworzenie symboli za pomocą quicklib

This section presents an alternative way of creating the schematic component for MYCONN3 (see MYCONN3 above) using the Internet tool quicklib.

 1. Head to the quicklib web page: http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php

 2. Fill out the page with the following information: Component name: MYCONN3 Reference Prefix: J Pin Layout Style: SIL Pin Count, N: 3

 3. Click on the Assign Pins icon. Fill out the page with the following information: Pin 1: VCC Pin 2: input Pin 3: GND. Type : Passive for all 3 pins.

 4. Click on the icon Preview it and, if you are satisfied, click on the Build Library Component. Download the file and rename it tutorial1/library/myQuickLib.lib.. You are done!

 5. Have a look at it using KiCad. From the KiCad project manager, start Eeschema, click on the Library Editor icon libedit_png , click on the Import Component icon import_png , navigate to tutorial1/library/ and select myQuickLib.lib.

  10000000000002EE00000177A7337383_png

 6. You can make this component and the whole library myQuickLib.lib available to you by adding it to the KiCad library path. From Eeschema, go to PreferencesComponent Libraries and add library in User defined search path and myQuickLib.lib in Component library files.

Jak pewnie zgadłeś, ta metoda tworzenia symboli bibliotecznych może być bardzo efektywna, przy tworzeniu symboli, które zawierają w sobie dużą ilość wyprowadzeń. Ale jest też inny sposób.

6.4. Tworzenie symboli z dużą ilością wyprowadzeń

W sekcji zwanej Tworzenie symboli za pomocą quicklib poznaliśmy jak tworzyć symbole używając do tego celu narzędzia quicklib opartego o stronę Web. Jednak, czasami możesz doświadczyć sytuacji, że będziesz potrzebował symbolu, który zawierał będzie dużą ilość wyprowadzeń (np. paręset wyprowadzeń). W programie KiCad nie jest to aż tak skomplikowane zadanie.

 1. Przypuśćmy, że chciałbyś utworzyć symbol, który posiadał będzie 50 wyprowadzeń. Praktycznie stosowaną metodą jest podzielenie takiego elementu na mniejsze części, dla przykładu na dwie zawierające po 25 wyprowadzeń. Taka reprezentacja symbolu pozwala na łatwiejsze łączenie wyprowadzeń.

 2. Najlepszym sposobem jest użycie quicklib gdzie wygenerujemy dwa symbole po 25 pinów w każdym, i zmienimy numerację pinów za pomocą skryptu języka Python i na koniec połączymy te dwa symbole w jeden korzystając z metody kopiuj-wklej w jeden komponent zawarty pomiędzy DEF a ENDDEF.

 3. Przykład takiego prostego skryptu języka Python znajdziesz poniżej. Może on być użyty w połączeniu z plikami in.txt oraz out.txt gdzie zamienimy linie zawierające: X PIN1 1 -750 600 300 R 50 50 1 1 I na X PIN26 26 -750 600 300 R 50 50 1 1 I, dla wszystkich linii w pliku in.txt.

Prosty skrypt
#!/usr/bin/env python
''' simple script to manipulate KiCad component pins numbering'''
import sys, re
try:
  fin=open(sys.argv[1],'r')
  fout=open(sys.argv[2],'w')
except:
  print "oh, wrong use of this app, try:", sys.argv[0], "in.txt out.txt"
  sys.exit()
for ln in fin.readlines():
  obj=re.search("(X PIN)(\d*)(\s)(\d*)(\s.*)",ln)
if obj:
  num = int(obj.group(2))+25
  ln=obj.group(1) + str(num) + obj.group(3) + str(num) + obj.group(5) +'\n'
  fout.write(ln)
fin.close(); fout.close()
#
# for more info about regular expression syntax and KiCad component generation:
# http://gskinner.com/RegExr/
# http://kicad.rohrbacher.net/quicklib.php
 1. While merging the two components into one, it is necessary to use the Library Editor from Eeschema to move the first component so that the second does not end up on top of it. Below you will find the final .lib file and its representation in Eeschema.

Zawartość pliku *.lib
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
# COMP
DEF COMP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -1800 -100 50 H V C CNN
F1 "COMP" -1800 100 50 H V C CNN
DRAW
S -2250 -800 -1350 800 0 0 0 N
S -450 -800 450 800 0 0 0 N
X PIN1 1 -2550 600 300 R 50 50 1 1 I

...

X PIN49 49 750 -500 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#End Library

10000000000004800000026769DAE0A4_png

 1. Skrypt języka Python zaprezentowany tutaj jest bardzo potężnym narzędziem przy manipulacji numeracją wyprowadzeń i ich opisów. Pamiętaj jednak, że cała moc tego skryptu tkwi tylko w części operującej na Wyrażeniach Regularnych: http://gskinner.com/RegExr/

7. Tworzenie footprint-ów

Unlike other EDA software tools, which have one type of library that contains both the schematic symbol and the footprint variations, KiCad .lib files contain schematic symbols and .kicad_mod files contain footprints. Cvpcb is used to successfully map footprints to symbols.

As for .lib files, .kicad_mod library files are text files that can contain anything from one to several parts.

Istnieje obszerna biblioteka modułów programu KiCad, jednak od czasu do czasu może się okazać, że moduł jaki potrzebujesz nie znajduje się w bibliotekach KiCad-a. Oto krótki przewodnik procesu tworzenia nowego modułu w programie KiCad:

7.1. Using Footprint Editor

 1. From the KiCad project manager start the Pcbnew tool. Click on the Open Footprint Editor icon edit_module_png on the top toolbar. This will open the Footprint Editor.

 2. We are going to save the new footprint MYCONN3 in the new footprint library myfootprint. Create a new folder myfootprint.pretty in the tutorial1/ project folder. Click on the PreferencesFootprint Libraries Manager and press Append Library button. In the table, enter "myfootprint" as Nickname, enter "${KIPRJMOD}/myfootprint.pretty" as Library Path and enter "KiCad" as Plugin Type. Press OK to close the PCB Library Tables window. Click on the Select active library icon library_png on the top toolbar. Select the myfootprint library.

 3. Click on the New Footprint icon new_footprint_png on the top toolbar. Type MYCONN3 as the footprint name. In the middle of the screen the MYCONN3 label will appear. Under the label you can see the REF* label. Right click on MYCONN3 and move it above REF*. Right click on REF__*, select Edit Text and rename it to SMD. Set the Display value to Invisible.

 4. Select the Add Pads icon pad_png on the right toolbar. Click on the working sheet to place the pad. Right click on the new pad and click Edit Pad. You can otherwise use the e key shortcut.

  Właściwości pola lutowniczego

 5. Ustaw Numer pola na 1, Kształt pola na Prostokąt, Typ pola na SMD, Rozmiar X na 0.4, oraz Rozmiar Y na 0.8. Kliknij OK. Kliknij na Dodaj pola lutownicze ponownie i wstaw jeszcze dwa pola lutownicze.

 6. Jeśli chcesz zmienić gęstość siatki, Prawo-klikWybór siatki. Upewnij się, że wybrałeś odpowiednią gęstość siatki przed tworzeniem dalszych elementów modułu.

 7. Przesuń etykietę MYCONN3 oraz SMD poza pola lutownicze, tak aby znalazły mniej więcej w miejscach pokazanych na następnym obrazku.

 8. Gdy wstawiamy pola lutownicze często jest konieczne korzystanie z pomiaru odległości względnej. Umieść kursor gdzie chciałbyś umieścić punkt początkowy (0, 0) względnego układu współrzędnych i naciśnij klawisz Spacja. Jeśli poruszasz myszą, zauważysz, że współrzędne relatywne pokazywane na pasku statusu będą odnosić się do ustalonego teraz punktu zerowego. Możesz przenosić ten punkt zerowy za każdym razem jak będziesz potrzebował określić dystans od jakiegoś wybranego punktu.

 9. Teraz dodamy obrys modułu. Kliknij w ikonę Dodaj linię lub wielokąt (grafika) Ikona Dodaj linię łamaną ] na prawym pasku narzędzi. Narysuj obrys wokół pól lutowniczych.

 10. Click on the Save Footprint in Active Library icon save_library_png on the top toolbar, using the default name MYCONN3.

8. Uwagi na temat przenoszenia plików projektów wykonanych w programie KiCad

Jakie pliki musisz wysłać do kogoś, by mógł on w pełni załadować i użyć twojego projektu?

When you have a KiCad project to share with somebody, it is important that the schematic file .sch, the board file .kicad_pcb, the project file .pro and the netlist file .net, are sent together with both the schematic parts file .lib and the footprints file .kicad_mod. Only this way will people have total freedom to modify the schematic and the board.

With KiCad schematics, people need the .lib files that contain the symbols. Those library files need to be loaded in the Eeschema preferences. On the other hand, with boards (.kicad_pcb files), footprints can be stored inside the .kicad_pcb file. You can send someone a .kicad_pcb file and nothing else, and they would still be able to look at and edit the board. However, when they want to load components from a netlist, the footprint libraries (.kicad_mod files) need to be present and loaded in the Pcbnew preferences just as for schematics. Also, it is necessary to load the .kicad_mod files in the preferences of Pcbnew in order for those footprints to show up in Cvpcb.

If someone sends you a .kicad_pcb file with footprints you would like to use in another board, you can open the Footprint Editor, load a footprint from the current board, and save or export it into another footprint library. You can also export all the footprints from a .kicad_pcb file at once via PcbnewFileArchiveFootprintsCreate footprint archive, which will create a new .kicad_mod file with all the board’s footprints.

Na koniec, jeśli PCB jest tylko jedną rzeczą jaką chcesz przekazać, to sam plik .kicad_pcb jest wystarczający. Jednak, jeśli chcesz dać komuś możliwość używania i modyfikowania twojego schematu, jego komponentów i PCB, jest wysoce zalecane by zarchiwizować i wysłać następujące pliki (przykładowo) razem ze strukturą katalogów:

tutorial1/
|-- tutorial1.pro
|-- tutorial1.sch
|-- tutorial1.kicad_pcb
|-- tutorial1.net
|-- library/
|  |-- myLib.lib
|  |-- myOwnLib.lib
|  \-- myQuickLib.lib
|
|-- myfootprint.pretty/
|  \-- MYCONN3.kicad_mod
|
\-- gerber/
  |-- ...
  \-- ...

9. Więcej na temat dokumentacji do programu KiCad

This has been a quick guide on most of the features in KiCad. For more detailed instructions consult the help files which you can access through each KiCad module. Click on HelpManual.

KiCad dostarczany jest razem z całkiem dobrym zestawem podręczników w wielu językach, dla wszystkich jego czterech podstawowych składników.

Polskie wersję podręczników do programu KiCad są również dostarczane razem z programem KiCad.

In addition to its manuals, KiCad is distributed with this tutorial, which has been translated into other languages. All the different versions of this tutorial are distributed free of charge with all recent versions of KiCad. This tutorial as well as the manuals should be packaged with your version of KiCad on your given platform.

For example, on Linux the typical locations are in the following directories, depending on your exact distribution:

/usr/share/doc/kicad/help/en/
/usr/local/share/doc/kicad/help/en

On Windows it is in:

<installation directory>/share/doc/kicad/help/en

On OS X:

/Library/Application Support/kicad/help/en

9.1. KiCad documentation on the Web

Latest KiCad documentations are available in multiple languages on the Web.