Podręcznik użytkownika

This document is Copyright © 2010-2015 by it’s contributors as listed below. You may distribute it and/or modify it under the terms of either the GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), version 3 or later, or the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), version 3.0 or later.

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

Jean-Pierre Charras, Fabrizio Tappero, Wayne Stambaugh.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2015.

Kontakt

Please direct any bug reports, suggestions or new versions to here:

Data publikacji i wersja oprogramowania

Opublikowano 22 Maj 2015.

1. Wprowadzenie do CvPcb

CvPcb pozwala na przypisanie każdemu komponentowi jaki występuje na schemacie nazwy footprintu, który będzie go reprezentował na obwodzie drukowanym. To przypisanie będzie dodane do listy sieci utworzonej przez program Eeschema.

The net list file generated by Eeschema specifies which printed circuit board footprint is associated with each component in the schematic only when the footprint field of the component is initialized.

This is the case when component footprints are associated during schematic capture by setting the component’s footprint field, or it is set in the schematic library when loading the symbol.

CvPcb provides a convenient method of associating footprints to components during schematic capture. It provides footprint list filtering, footprint viewing, and 3D component model viewing to help ensure the correct footprint is associated with each component.

Components can be assigned to their corresponding footprints manually or automatically by creating equivalence files (.equ files). Equivalence files are lookup tables associating each component with it’s footprint.

Ten interaktywny proces jest znacznie prostszy niż bezpośrednie przypisywanie tych informacji z poziomu schematu.

CvPcb allows you to see the list of available footprints and to display them on the screen to ensure you are associating the correct footprint.

It can be run only from Eeschema, from the top toolbar, either when Eeschema is started from the KiCad project manager or when Eeschema is started as a stand alone application.

Running CvPcb from Eeschema lauched from the KiCad Manager is generally better because:

 • Cvpcb needs the project config file to know the footprint libraries to load.

 • Cvpcb initializes the components footprint fields of the current schematic project. This is possible only if the project file is in the same path as the open schematic.

Lauching CvPcb from an Eeschema launched from the KiCad manager assures automatically all this.

Ostrzeżenie
You actually can launch CvPcb from a stand alone Eeschema session though, but please note that any schematic opened that does not have a project file in the same path may be missing components due to missing libraries which will not show up in CvPcb. If there is no fp-lib-table file in the same path as the open schematic, no project specific footprint libraries will be available either.

2. Charakterystyka aplikacji

2.1. Przypisywanie manualne lub automatyczne

CvPcb allows for interactive assignment (manual) as well as automatic assignment via equivalence files.

3. Invoking CvPcb

CvPcb is only invoked from the schematic capture program Eeschema, by the tool:

run cvpcb

Eeschema automatically passes the correct data (component list and footprints) to CvPcb. There is no update to do (unless some new components are not yet annotated), just run Cvpcb.

4. CvPcb Commands

4.1. Main Screen

Poniższa ilustracja pokazuje widok głównego okna programu CvPcb.

images/en/cvpcb_main_window.png

Panel listy bibliotek (z lewej strony) zawiera listę dostępnych w projekcie bibliotek. Panel ten współpracuje z opcją filtrowania według bibliotek. Panel komponentów (w środku) zawiera listę komponentów odczytanych z listy sieci. Panel footprintów (z prawej strony) zawiera listę footprintów odczytanych z dostępnych bibliotek. Zawartość tej listy może być filtrowana. Panel komponentów może być pusty jeśli nie została odczytana lista sieci, tak samo jak panel footprintów jeśli nie znaleziono żadnych bibliotek footprintów lub filtr nie pasuje do żadnego z nich.

4.2. Główny pasek narzędzi

images/cvpcb_main_toolbar.png

Znaczenie poszczególnych przycisków jest następujące:

images/icons/save.png

Transfer the current footprint association to Eeschema (this is the content of footprint fields).

images/icons/config.png

Uruchamia menu konfiguracji CvPcb.

images/icons/show_footprint.png

Wyświetla bieżący footprint (czyli ten który obecnie jest wskazany na liście dostępnych footprintów).

images/icons/left.png

Automatycznie przeskakuje do poprzedniego elementu, któremu jeszcze nie został przypisany żaden footprint.

images/icons/right.png

Automatycznie przeskakuje do następnego elementu, któremu jeszcze nie został przypisany żaden footprint.

images/icons/auto_association.png

Automatycznie przypisuje nazwy footprintów korzystając z plików przypisań automatycznych .equ. Użycie tego narzędzia domyślnie przyjmuje, że te pliki są dostępne.

images/icons/delete_association.png

Kasuje wszystkie przypisania.

images/icons/datasheet.png

Wyświetla dokumentację footprintu, jeśli istnieje.

images/icons/filter_component.png

Włącza lub wyłącza filtrowanie za pomocą filtrów footprintów zapisanych we właściwościach wybraneego komponentu.

images/icons/filter_pincount.png

Włącza lub wyłącza filtrowanie za pomocą filtra używającego klucza w postaci ilości wyprowadzeń wybraneego komponentu.

images/icons/filter_library.png

Włącza lub wyłącza filtrowanie za pomocą filtra używającego klucza w postaci wybranej biblioteki.

4.3. Polecenia dostępne z klawiatury

Poniższa tabela zawiera listę klawiszy i powiązanych z nimi akcji dla okna głównego:

Strzałka w prawo / Tab

Aktywuje kolejny panel znajdujący się na prawo od aktualnie aktywnego panelu. Wraca do pierwszego panelu gdy aktywnym panelem jest ostatni panel.

Strzałka w lewo

Aktywuje poprzedni panel znajdujący się na lewo od aktualnie aktywnego panelu. Wraca do ostatniego panelu gdy aktywnym panelem jest pierwszy panel.

Strzałka w górę

Wybiera poprzedni element na obecnie wybranej liście.

Strzałka w dół

Wybiera następny element na obecnie wybranej liście.

Page Up

Wybiera pierwszy element na górze widocznej części listy.

Page Down

Wybiera ostatni element na dole widocznej części listy.

Home

Wybiera pierwszy element z bieżąco wybranej listy.

End

Wybiera ostatni element z bieżąco wybranej listy.

4.4. Konfigurowanie CvPcb

images/en/cvpcb_preference_menu.png

CvPcb może być automatycznie zamknięty po zapisaniu pliku z przypsaniami lub nie.

Uruchomienie menu konfiguracji bibliotek powoduje otwarcie następującego okna dialogowego.

Depending on the CvPcb version, there are 2 different methods of library management:

 • Zarządzanie bibliotekami starszego typu, używa plików .mod oraz list plików bibliotek.

 • The new “Pretty” format, using one file by footprint. It uses a folder list. Each folder (*.pretty folder name) is a library. When using this new method of library management, You can also use native libraries originating from GEDA/GPCB or even Eagle xml format files.

5. Zarządzanie bibliotekami footprintów

5.1. Ważna informacja:

Sekcja ta dotyczy tylko tych wersji programu KiCad, które zostały wydane przed grudniem 2013

5.2. Footprint Library tables

Since December 2013, Pcbnew and CvPcb uses a new library management tool based on footprint library tables which allows direct use of footprint libraries from

 • KiCad Legacy footprint libraries (.mod files)

 • KiCad New .pretty footprint libraries (on your local disk) (folders with .pretty extension, containing .kicad_mod files)

 • Biblioteki KiCad Pretty z serwerów zdalnych (z repozytorium GitHub programu KiCad, lub z innych repozytoriów GitHub)

 • GEDA libraries (folders containing .fp files)

 • Biblioteki programu Eagle

Zapamiętaj
 • you can write only KiCad .pretty footprint library folders on your local disk (and the .kicad_mod files inside these folders).

 • Wszystkie pozostałe formaty są tylko do doczytu.

The image below shows the footprint library table editing dialog which can be opened by invoking the “Footprint Libraries” entry from the “Preferences” menu.

lib table dlg

Tabela bibliotek footprintów jest używana do mapowania plików bibliotek obsługiwanych przez program do ich nazw skrótowych. Nazwa skrótowa jest używana do wyszukiwania footprintów zamiast poprzedniej metody z wyszukiwaniem plików zgodnie z ustalonym układem ścieżek dostępu.

Pozwala to programowi CvPcb na dostęp do footprintów za pomocą tej samej nazwy w różnych bibliotekach gwarantując tym samym, że właściwy footprint zostanie załadowany z odpowiedniej biblioteki. Pozwala to również na obsługę bibliotek pochodzących z innych programów (z pomocą wtyczek) EDA, takich jak np. Eagle czy gEDA.

5.2.1. Globalna tabela bibliotek footprintów

The global footprint library table contains the list of libraries that are always available regardless of the currently loaded project file. The table is saved in the file fp-lib-table in the user’s home folder. The location of this folder is dependent upon the operating system being used.

5.2.2. Lokalna tabela bibliotek footprintów zależna od projektu

Lokalna tabela bibliotek footprintów zależna od projektu zawiera listę bibliotek, które są dostępne wyłącznie w obecnie wczytanym projekcie. Lokalna tabela może być modyfikowana tylko wtedy, gdy zostanie ona załadowana razem z listą sieci tego projektu. Gdy projekt nie został załadowany lub gdy taka lokalna tabela nie istnieje, tworzona jest pusta tabela, którą będzie można wypełnić i później zapisać razem z plikiem przypisań footprintów (z rozszerzeniem .cmp).

5.2.3. Konfiguracja początkowa

Gdy CvPcb lub Pcbnew zostanie uruchomiony i globalna tabela bibliotek fp-lib-table nie zostanie znaleziona w katalogu domowym użytkownika, CvPcb lub Pcbnew będzie próbował skopiować domyślną tabelę bibliotek fp-lib-table zapisaną w folderze template do pliku fp-lib-table w katalogu domowym użytkownika.

Jeśli plik fp-lib-table nie może zostać odnaleziony, to zamiast operacji kopiowania zostanie utworzona pusta tabela. Gdyby taka sytuacja miała miejsce użytkownik ma też możliwość skopiowania pliku fp-lib-table samodzielnie lub “ręczne” skonfigurowania tabeli.

Domyślna tabela bibliotek zawiera wszystkie standardowe biblioteki jakie zostały zainstalowane razem z programem KiCad EDA Suite.

Oczywiście, użytkownicy pragnący dostosować konfigurację bibliotek do własnych potrzeb powinni to zrobić tuż po zainstalowaniu programu KiCad.

(Zbyt duża ilość aktywnych bibliotek będzie skutkować dłuższym czasem wyszukiwania footpritntów)

5.2.4. Dodawanie nowych wpisów w tabeli

By móc używać biblioteki najpierw należy dodać globalną lub lokalną tabelę. Lokalna tabela ma zastosowanie tylko gdy istnieje otwarta lista sieci projektu.

*Każda pozycja tabeli musi posiadać unikalną nazwę skrótową*.

Nie musi ona mieć jakiegokolwiek związku z bieżącą nazwą pliku lub ścieżki do niego. Znak dwukropka : nie może być używany w nazwach skrótowych. Każda pozycja musi również odnosić się do prawidłowej ścieżki/nazwy pliku w zależności od typu biblioteki. Ścieżki do plików mogą być bezpośrednie, względne lub pochodzić ze specjalnych zmiennych systemowych - opisanych dalej.

Aby biblioteka została wczytana przez CvPcb musi być także wybrana właściwa wtyczka obsługująca dany format pliku. CvPcb obecnie wspiera następujące formaty plików bibliotek: KiCad Legacy, KiCad Pretty, Eagle oraz gEDA.

Istnieje również pole przeznaczone do wpisania opisu dla danego wpisu w tabeli. Pole z opcjami nie jest w tej chwili używane, zatem umieszczanie jakichkolwiek opcji nie ma znaczenia przy ładowaniu bibliotek.

Proszę zauważyć, że nie można umieścić dwóch takich samych nazw skrótowych w jednej tabeli. Jednakże, można wpisać tą samą nazwę skrótową w globalnej i lokalnej tabeli bibliotek. Tabela lokalna ma większy priorytet niż tabela globalna w takim przypadku. Gdy wpisy zostaną zdefiniowane w lokalnej tabeli bibliotek, to plik fp-lib-table zawierający te wpisy zostanie umieszczony w folderze skąd pochodzi lista sieci.

5.2.5. Pobieranie wartości ze zmiennych systemowych

Jednym z największych zalet tabeli bibliotek footprintów jest możliwość używania odnośników do zmiennych systemowych. Pozwala to na zdefiniowanie własnych ścieżek do bibliotek w zmiennych systemowych i używanie ich w projektach. Odnośniki do zmiennych systemowych można wplatać w treść pól zawierających ścieżkę do pliku używając powszechnie znanego formatu *${nazwa_zmiennej}.

Domyślnie KiCad podczas pracy definiuje dwie zmienne systemowe:

 • zmienna KIPRJMOD. Wskazuje zawsze na katalog główny obecnego projektu i nie może być modyfikowana.

 • zmienna KISYSMOD. Wskazuje na miejsce gdzie zainstalowano domyślne biblioteki programu KiCad.

Można re-definiować samodzielnie zmienną KISYSMOD za pomocą okna dialogowego wywoływanego przez UstawieniaKonfiguracja ścieżek dostępu, co pozwala na zastąpienie standardowych bibliotek ich własnymi odpowiednikami.

Podczas wczytywania listy sieci projektu, CvPcb definiuje zmienną KIPRJMOD używając do tego ścieżki dostępu do tego pliku (zwykle jest to ścieżka dostępu do projektu).

Pcbnew also defines this environment variable when loading a board file.

To pozwala na zapisanie niektórych bibliotek w folderze projektu bez potrzeby definiowania pełnej ścieżki do niego (która nie zawsze jest znana) i umieszczenie ich w tabeli bibliotek znajdującej się również w folderze projektu.

5.2.6. Używanie wtyczki GitHub

The GitHub is a special plugin that provides an interface for read only access to a remote Git Hub repository consisting of pretty (Pretty is name of the KiCad footprint file format) footprints and optionally provides “Copy On Write” (COW) support for editing footprints read from the GitHub repo and saving them locally. Therefore the “Git Hub” plugin is for read only accessing remote pretty footprint libraries at https://github.com. To add a GitHub entry to the footprint library table the “Library Path” in the footprint library table row a must be set to a valid GitHub URL.

Przykładowo

lub

Zwykle poprawna ścieżka URL jest tworzona wg następującego schematu:

Pole “Typ Wtyczki” musi być ustawione jako “Github”. Aby włączyć funkcję “Copy On Write” należy w polu “Opcje” dodać parametr allow_pretty_writing_to_this_dir który zawierał będzie ścieżkę na dysku lokalnym gdzie zapisywane będą pliki z modyfikacjami. Jeśli ta opcja zostanie pominięta to biblioteka GitHub jest tylko do odczytu. Footprinty tam zapisane są połączeniem części tylko do odczytu repozytorium GitHub i treści lokalnych zmian by utworzyć zmodyfikowaną bibliotekę footprintów. Każda modyfikacja biblioteki GitHub będzie trafiać do tej lokalnej biblioteki hybrydowej COW umieszczonej w odpowiednim folderze *.pretty. Należy w tym miejscu nadmienić, iż część rezydentna COW pochodząca z repozytorium GitHub jest zawsze tylko do odczytu, co oznacza, że nie można niczego samodzielnie usunąć lub zmodyfikować bezpośrednio w samym repozytorium GitHub. Niezależnie czy biblioteka będzie hybrydowa, czyli połączona z lokalnej części tylko do odczytu i zapisu, czy tylko część zdalną przeznaczoną tylko do odczytu, będzie ona dalej zwana biblioteką “Github” w dalszych rozważaniach.

Poniższa tabela pokazuje wpis z tabeli bibliotek, której nie została przypisana opcja allow_pretty_writing_to_this_dir:

Nickname Library Path Plugin Type Options Descript.

github

https://github.com/liftoff-sr/pretty_footprints

Github

Liftoff’s GH footprints

Następna tabela pokazuje wpis z tabeli bibliotek z opcją dotyczącą COW. Zmienna ${HOME} jest tylko przykładowa. Folder github.pretty jest umieszczony w folderze do którego prowadzi ścieżka ${HOME}/pretty/. W każdym przypadku użycia opcji allow_pretty_writing_to_this_dir, wymagane jest samodzielne utworzenie tego folderu i musi on posiadać rozszerzenie *.pretty.

Nickname Library Path Plugin Type Options Descript.

github

https://github.com/liftoff-sr/pretty_footprints

Github

allow_pretty_writing_to_this_dir= ${HOME}/pretty/github.pretty

Liftoff’s GH footprints

Footprinty pobierane z repozytorium mają zawsze pierwszeństwo przed tymi umieszczonymi w folderze na który wskazuje opcja allow_pretty_writing_to_this_dir. Po zapisaniu footprintu do lokalnego folderu przechowującego hybrydowe pliki COW, np. poprzez zapisanie zmian w edytorze footprintów, żadne aktualizacje GitHub nie będą widoczne podczas ładowania footprintów o tej samej nazwie, niż te, które zostały zapisane lokalnie.

Zawsze należy korzystać z odrębnego folderu *.pretty dla poszczególnych bibliotek GitHub i nigdy nie powinno się łączyć folderów przez przypisywanie tego samego folderu do innych bibliotek GitHub.

Także, nie powiino się używać tego samego folderu COW w całej tabeli. Mogłoby to doprowadzić do bałaganu nad którym nie byłoby można zapanować.

Wartości symboliczne w zmiennych systemowych zapisane w notacji ${nazwa_zmiennej} przypisane do opcji allow_pretty_writing_to_this_dir będą rozwijane automatycznie by utworzyć właściwą ścieżkę, tak samo jak to ma miejsce w polu Ścieżka.

Co robić z plikami w COW? System COW to element przyśpieszający współużytkowanie footprintów.

Jeśli zawartość COW będzie regularnie przesyłana do zarządcy repozytorium GitHub, będzie można pomóc w uaktualnianiu kopii znajdujących się w repozytorium zdalnym. Całość jest bardzo prosta. Za pomocą poczty elektronicznej należy wysłać pliki *.kicad_mod znajdujące się w folderach systemu COW do osoby zarządzającej repozytorium. Po otrzymaniu potwierdzenia, że zmiany zostały zaakceptowane i wprowadzone, można skasować wysłane pliki z COW. Nowe wersje plików zostaną pobrane z repozytorium GitHub. Głównym celem jest utrzymywanie jak najmniejszego zestawu plików systemu COW jak tylko jest to możliwe poprzez regularne przesyłanie zawartych w niej plików do repozytorium znajdującego się pod adresem https://github.com.

5.2.7. Generalne zalecenia przy używaniu tabeli bibliotek

Biblioteki footprintów mogą być zdefiniowane globalne lub lokalnie dla obecnie wczytanego projektu. Biblioteki umieszczone w globalnej tabeli bibliotek użytkownika są zawsze dostępne i są zapisane w pliku fp-lib-table w katalogu domowym użytkownika.

Globalne biblioteki będą dostępne nawet jeśli nie została otwarta lista sieci danego projektu.

Inaczej sprawa się ma w przypadku lokalnych bibliotek, które są aktywne wyłącznie dla bieżącej listy sieci.

Lokalna tabela bibliotek jest zapisywana w pliku fp-lib-table umieszczonym w tej samej ścieżce co lista sieci. Nie ma przeszkód co do definiowania odnośników do bibliotek w obu tabelach.

Są jednak zalety i wady każdego z rozwiązań, które należy rozważyć. Można zdefiniować wszystkie biblioteki w globalnej tabeli bibliotek, co oznacza, że będą one zawsze dostępne gdy będą potrzebne. Wadą takiego rozwiązania będzie szybkość wyszukiwania w nich odpowiedniego footprintu. Można zdefiniować wszystkie biblioteki w lokalnej tabeli bibliotek.

Zaletą takiego rozwiązania będzie możliwość zdefiniowania tylko tych bibliotek, które będą w danej chwili potrzebne oraz skrócenie czasu ich przeszukiwania.

Wadą tego rozwiązania będzie zaś to, że będzie trzeba zawsze pamiętać, by dodać odpowiednie biblioteki dla każdego nowego projektu. Można zdefiniować biblioteki w obu tabelach jednocześnie.

Sensowne staje się wtedy wpisanie bibliotek, które są wykorzystywane prawie we wszystkich projektach do tabeli globalnej, a w lokalnych tabelach umieszczać tylko te, które są przydatne tylko w tym konkretnym projekcie. Będzie to rozwiązanie, które będzie posiadało największą elastyczność kosztem zmniejszenia szybkości wyszukiwania.

5.3. Using the Footprint Library Table Wizard

A wizard to add footprint libraries to the footprint library tables is available from the footprint library table editing dialog.

Note also libraries can be any type of footprint library supported by KiCad.

It can add “local” libraries or libraries from a Github repository.

When libraries are on a Github repository, they can be added as remote libraries, or downloaded and added as local libraries.

Here, the local libraries option is selected.

fplib wizard locallibstartpage

Here, the remote libraries option is selected.

fplib wizard startpage_github

Depending on the selected option, one of these pages will be displayed, to select a list of libraries:

Here, the local libraries option was selected.

fplib wizard local lib selection

Here, the remote libraries option was selected.

fplib wizard github selection

After a set of libraries is selected, the next page validates the choice:

fplib wizard validate

If some selected libraries are incorrect (not supported, not a footprint library …) they will be flagged as “INVALID”.

The last choice is the footprint library table to populate:

 • the global table

 • the local table (the project specific table)

fplib wizard chooseflt

6. Podgląd bieżącego footprintu

6.1. Polecenie Podgląd footprintu

Polecenie “Podgląd footprintu” pozwala na wyświetlenie bieżącego footprintu, czyli tego który aktualnie jest wskazany na liście w panelu footprintów. Można przeglądać w ten sposób listę footprintów klikając na ich nazwy przy pozostawionym oknie podglądu footprintów. Można również podglądać widok 3D (jeśli moduły maja przypisane kształty 3D).

images/en/footprint_view.png

6.1.1. Informacje na pasku statusu

The status bar is located at the bottom of the CvPcb new main window and provides useful information to the user. The following table defines the contents of each pane in the status bar.

6.1.2. Skróty klawiaturowe

F1

Przybliżanie

F2

Oddalanie

F3

Przerysowanie widoku

F4

Przesunięcie kursora do środka okna

Home

Dopasowanie powiększenia by pokazać cały footprint w oknie

Spacja

Ustawienie punktu bazowego dla współrzędnych relatywnych w miejscu kursora

Strzałka w prawo

Przesunięcie kursora o jedną pozycję siatki w prawo

Strzałka w lewo

Przesunięcie kursora o jedną pozycję siatki w lewo

Strzałka w górę

Przesunięcie kursora o jedną pozycję siatki w górę

Strzałka w dół

Przesunięcie kursora o jedną pozycję siatki w dół

6.1.3. Polecenia związane z myszą

Kółko myszy

Przybliżanie lub oddalanie widoku wokół bieżącej pozycji kursora

Ctrl + Kółko myszy

Przesuwanie widoku w prawo lub w lewo

Shift + Kółko myszy

Przesuwanie widoku w dół lub w górę

Kliknięcie prawym przyciskiem

Otwarcie menu kontekstowego

6.1.4. Menu kontekstowe

Wyświetlane jest poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy:

images/en/context_menu.png

Wybór powiększenia

Bezpośredni wybór powiększenia obrazu.

Wybór siatki

Bezpośredni wybór wyświetlanej siatki.

6.1.5. Górny pasek narzędziowy

images/icons/display_options.png

Pokazuje okno z ustawieniami wyświetlania

images/icons/zoom_in.png

Przybliżanie

images/icons/zoom_out.png

Oddalanie

images/icons/zoom_redraw.png

Redraw

images/icons/zoom_fit_in_page.png

Ustawienie powiększenia by całość zmieściła się na ekranie

images/icons/open_3d_model_view.png

Otwiera przeglądarkę modeli 3D

6.1.6. Lewy pasek narzędziowy

images/icons/toggle_grid.png

Pokazuje lub ukrywa siatkę

images/icons/coordination_system.png

Pokazuje koordynaty jako polarne lub kartezjańskie

images/icons/unit_inch.png

Pokazuje koordynaty w calach

images/icons/unit_mm.png

Pokazuje koordynaty w milimetrach

images/icons/pointer_style.png

Przełącza styl kursora

images/icons/toggle_pads_sketch.png

Przełącza pomiędzy wyświetlaniem pól lutowniczych w trybie pełnym lub tylko zarys

images/icons/toggle_text_sketch.png

Przełącza pomiędzy wyświetlaniem tekstu w trybie pełnym lub tylko zarys

images/icons/toggle_edge_sketch.png

Przełącza pomiędzy wyświetlaniem krawędzi w trybie pełnym lub tylko zarys

6.2. Podgląd 3D

images/en/3d_window.png

6.2.1. Polecenia związane z myszą

Kółko myszy

Przybliżanie i oddalanie widoku w bieżącej lokalizacji kursora

Ctrl + Kółko myszy

Przesuwanie widoku w prawo lub lewo

Shift + Kółko myszy

Przesuwanie widoku w górę lub prawo

6.2.2. Górny pasek narzędziowy

images/icons/import3d.png

Reload the 3D model

images/icons/copy_to_clipboard.png

Kopiuje obraz 3D do schowka

images/icons/read_setup.png

Set 3D viewer options

images/icons/zoom_in.png

Przybliżenie

images/icons/zoom_out.png

Oddalanie

images/icons/zoom_redraw.png

Redraw

images/icons/zoom_fit_in_page.png

Ustawienie powiększenia by całość zmieściła się na ekranie

images/icons/rotate_back_x.png

Obraca w lewo wokół osi X

images/icons/rotate_forw_x.png

Obraca w prawo wokół osi X

images/icons/rotate_back_y.png

Obraca w lewo wokół osi Y

images/icons/rotate_forw_y.png

Obraca w prawo wokół osi Y

images/icons/rotate_back_z.png

Obraca w lewo wokół osi Z

images/icons/rotate_forw_z.png

Obraca w prawo wokół osi Z

images/icons/left.png

Przesuwa widok w lewo

images/icons/right.png

Przesuwa widok w prawo

images/icons/up.png

Przesuwa widok w górę

images/icons/down.png

Przesuwa widok w dół

images/icons/toggle_ortho.png

Włącza lub wyłącza tryb projekcji ortagonalnej.

7. Użycie CvPcb do przypisywania footprintów komponentom

7.1. Ręczne przypisywanie footprintów do komponentów

By manualnie przypisać footprint do komponentu należy najpierw wybrać komponent z panelu komponentów. Następnie wybrać footprint w panelu footprintów i kliknąć dwukrotnie na nazwie wybranego footprintu. Następny komponent nieposiadający przypsania zostanie wybrany automatycznie. Zmiana przypisania jest wykonywana w ten sam sposób.

7.2. Filtrowanie listy footprintów

Jeśli wybrany komponent lub biblioteka jest podświetlona gdy jedna lub więcej opcji filtrowania jest włączona, lista footprintów w programie CvPcb jest odpowiednio filtrowana.

The icons images/icons/filter_component.png images/icons/filter_pincount.png images/icons/filter_library.png enable and disable the filtering feature. When the filtering is not enabled, the full footprint list is shown.

Without filtering:

images/en/filter_none.png

Filtrowanie za pomocą listy filtrów przypisanej do wybranego komponentu. Filtry te są wyświetlane na centralnym panelu pasku statusu na dole głównego okna programu.

Filtered by the footprint filter of the selected component:

images/en/filter_comp.png

W edytorze bibliotek komponentó w programie Eeschema, lista footprintów została ustawiona za pomocą wpisów w zakładce filtrowania footprintów w oknie dialogowym właściwości komponentów, jak pokazano niżej.

images/en/eeschema_filter.png

Filtered by the pin count of the selected component:

images/en/filter_pincount.png

Odfiltrowane poprzez aktualnie wybraną bibliotekę.

images/en/filter_library.png

The filtering can be combined to form more complex filtering to help reduce the number of footprints in the footprint pane.

Filtered by the selected component pin count and the component filter:

images/en/filter_comp_and_pincount.png

8. Przypisywanie automatyczne

8.1. Pliki przypisań

Equivalence files allow for automatic assignment of footprints to components.

They list the name of the corresponding footprint according to the name (value field) of the component. These files typically have the .equ file extension.

They are plain text files and may be edited by using any plain text editor, and must be created by the user.

8.2. Format plików .EQU

Pliki .equ zawierają zwykły tekst, gdzie każda linia odpowiada jednemu komponentowi. Każda z linii posiada strukturę:

‘component value’ ‘footprint name’

Each name must be single quoted by the ' character and the component and footprint names must be separated by one or more spaces.

Przykład:

Jeśli komponent U3 to układ scalony 14011 i jego footprint to 14DIP300, linia powinna wyglądać następująco:

‘14011’ ‘14DIP300’

Dowolna linia rozpoczynająca się od # jest traktowana jako komentarz.

Poniżej znajduje się przykład pliku przypisań:

#integrated circuits (smd):
'74LV14' 'SO14E'
'74HCT541M' 'SO20L'
'EL7242C' 'SO8E'
'DS1302N' 'SO8E'
'XRC3064' 'VQFP44'
'LM324N' 'S014E'
'LT3430' 'SSOP17'
'LM358' 'SO8E'
'LTC1878' 'MSOP8'
'24LC512I/SM' 'SO8E'
'LM2903M' 'SO8E'
'LT1129_SO8' 'SO8E'
'LT1129CS8-3.3' 'SO8E'
'LT1129CS8' 'SO8E'
'LM358M' 'SO8E'
'TL7702BID' 'SO8E'
'TL7702BCD' 'SO8E'
'U2270B' 'SO16E'
#Xilinx
'XC3S400PQ208' 'PQFP208'
'XCR3128-VQ100' 'VQFP100'
'XCF08P' 'BGA48'

#upro
'MCF5213-LQFP100' 'VQFP100'

#regulators
'LP2985LV' 'SOT23-5'

8.3. Automatyczne przypisywnie footprintów do komponentów

Click on the automatic footprint association button on the top toolbar to process an equivalence file.

All components found by their value in the selected equivalence (*.equ) file will have their footprint automatically assigned.